IMPO > Notícies > Oberta la borsa de treball de personal docent
    « Tornar al llistat  
    Oberta la borsa de treball de personal docent  
 
    ORIENTA'T | 26-04-2019
   
    Oberta la Inscripció per accedir a la Borsa de Treball de personal docent en centres públics
 

La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d'Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

A qui va dirigit?

A les persones que es volen incorporar a la borsa del curs 2018-2019 per treballar com a docents interins en centres públics del Departament d'Ensenyament.

Es poden consultar en aquests enllaços:

Terminis  Termini d'incorporació a la borsa: de l'1 d'abril de 2019 al 15 de març de 2020 

Requisits  Les persones que es volen inscriure a la borsa han de complir els requisits generals i els específics que indica la normativa; aquests requisits s'han d'acreditar amb  Documentació per acreditar els requisits corresponent.

Requisits generals:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.

✓ Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.

✓ No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible.

✓ No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

✓ No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

 

Requisits específics:

✓ Titulació universitària específica per impartir l’especialitat docent o de tècnic superior de formació professional en el cas dels professors tècnics d’FP.

✓ Màster de formació del professorat (o compromís d’obtenir-lo en els tres propers cursos) o certificació de la formació pedagògica i didàctica equivalent.

 ✓ Certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística o titulació equivalent.       

 

Més informació sobre la borsa al web del Departament d'Ensenyament.

 

Més informació al web del Departament d’Educació:

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  « Veure totes  
   
   
  Agenda
Veure tota l'Agenda »
   
    Destaquem...
     
 
  TikTok per la teva marca o empresa.  
  L’app es va instalar més de 738 milions de cops durant el 2019, representant un 44% del total de les seves descarregues. ...  
 
 
  ESPAI CLASSUAL, UNA NOVA EXPERIÈNCIA CULINÀRIA.  
  Us presentem la nova oferta gastronòmica al centre de Badalona de la mà dels seus propietaris. ...  
 
 
  ACORD PER LA PUJADA DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) FINS ALS 950 EUROS.  
  S'ha acordat entre Govern, patronal i sindicats aquesta pujada moderada del SMI fins als 950€ al mes. ...  
 
 
  Els graduats en FP tenen un percentatge d’atur quatre vegades inferior a la mitja de joves catalans.  
  L’empresa en pràctiques, principal via per obtenir feina. ...  
   
 
AVÍS LEGAL