IMPO > Notícies > Oberta la borsa de treball de personal docent
    « Tornar al llistat  
    Oberta la borsa de treball de personal docent  
 
    ORIENTA'T | 26-04-2019
   
    Oberta la Inscripció per accedir a la Borsa de Treball de personal docent en centres públics
 

La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d'Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

A qui va dirigit?

A les persones que es volen incorporar a la borsa del curs 2018-2019 per treballar com a docents interins en centres públics del Departament d'Ensenyament.

Es poden consultar en aquests enllaços:

Terminis  Termini d'incorporació a la borsa: de l'1 d'abril de 2019 al 15 de març de 2020 

Requisits  Les persones que es volen inscriure a la borsa han de complir els requisits generals i els específics que indica la normativa; aquests requisits s'han d'acreditar amb  Documentació per acreditar els requisits corresponent.

Requisits generals:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.

✓ Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.

✓ No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible.

✓ No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

✓ No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

 

Requisits específics:

✓ Titulació universitària específica per impartir l’especialitat docent o de tècnic superior de formació professional en el cas dels professors tècnics d’FP.

✓ Màster de formació del professorat (o compromís d’obtenir-lo en els tres propers cursos) o certificació de la formació pedagògica i didàctica equivalent.

 ✓ Certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística o titulació equivalent.       

 

Més informació sobre la borsa al web del Departament d'Ensenyament.

 

Més informació al web del Departament d’Educació:

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  « Veure totes  
   
   
  Agenda
Veure tota l'Agenda »
   
    Destaquem...
     
 
  Fins a 10.000€ per als joves emprenedors inscrits la Garantia Juvenil  
  Es tracta d’una subvenció que poden demanar els joves que es donin d'alta com a treballadors autònoms durant un període de 12 mesos. ...  
 
 
  Del Mooc al Nooc. Saps què és un Nooc?  
  Nou model formatiu ràpid, especialitzat i online. ...  
 
 
  EXPOSICIÓ “CATALUNYA TERRA COOPERATIVA”  
  SALA EL REFUGI DE BADALONA ...  
 
 
  LES PROVES PSICOTÈCNIQUES ONLINE  
  Alguns consells per realitzar proves psicotècniques online. ...  
   
 
AVÍS LEGAL